Πριν και μετά
Φωτογραφίες από επισκευές μας που δείχνουν το αυτοκίνητο πριν και μετά την επισκευή

Λακκούβες και Χτυπήματα
Φωτογραφίες με ενδεικτικά χτυπήματα και λακκούβες

Δουλεύοντας
Φωτογραφίες "εν ώρα εργασίας"