Πριν και μετά
Φωτογραφίες από επισκευές μας που δείχνουν το αυτοκίνητο πριν και μετά την επισκευή

Λακούβες και Χτυπήματα
Φωτογραφίες με ενδεικτικά χτυπήματα και λάκούβες

Δουλεύοντας
Φωτογραφίες "εν ώρα εργασίας"